Управління по цілям і KPI

Управління по цілям і KPI

Замовити
Ціна: 16 500 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Ефективність діяльності підприємства забезпечують правильно сформульовані цілі і контроль за їх втіленням. Від того, наскільки оперативно спрацюють служби, залежить результат. Компанія Nova Solutio пропонує купити систему «Управління по цілям і KPI», яка вирішить питання оперативного реагування і контролю за виконанням тактичних і стратегічних завдань.

Опис

Підприємство — чітко структурована система, ефективність роботи якої забезпечується чітким виконанням співробітниками завдань, оперативною взаємодією служб, робота яких зорієнтована на досягнення певної мети.

Керівнику важливо контролювати ефективність роботи всіх підрозділів компанії і ефективність кожного співробітника зокрема, щоб мати чітке уявлення про перспективи реалізації певних надзавдань.

Щоб спростити процедуру постановки цілей і контролю за їх виконанням, було створено прикладне рішення «1С:Підприємство 8. Управління по цілям і KPI».

Давайте розберемося, що таке KPI. Ця англійська абревіатура розшифровується так: ключові показники ефективності. Відповідно програмний продукт зорієнтований на проведення аналізу діяльності підрозділів і співробітників за такими показниками:

 • складність / простота виконання завдань;
 • витрачений час;
 • коефіцієнт успішності;
 • ресурси, необхідні для виконання завдань;
 • процедури, система операцій, необхідних для досягнення поставленої мети.

Важливо точно розрахувати ці параметри, щоб мета була реалізована ефективно і адекватно.

Цей програмний продукт зорієнтований на автоматизацію та оптимізацію виконання таких процедур, як:

 • постановку цілей;
 • контроль за результативністю загалом і за окремими операціями;
 • коригування управління персоналом за допомогою мотивації і стимулювання;
 • вивчення показників по окремих сегментах роботи підприємства (виробництво, логістика, маркетинг, кадрова робота).

«1С:Підприємство 8. Управління по цілям і KPI», ціна якої визначена її перевагами і опційним арсеналом, стане незамінний адміністративним інструментом для керівників різних бізнес-проектів.

Ця система дозволяє:

 • створити ієрархічну структуру роботи підприємства;
 • сформувати цілісну і єдину систему цілей і завдань;
 • отримувати, фіксувати, зберігати і обробляти показники (розраховувати показники);
 • визначати рівні доступу.
 • Крім того, вона має в своєму розпорядженні такі опції:
 • зручну візуалізацію даних (графіки, аналітика і транзакції);
 • можливість отримувати багатовимірну аналітичну довідку за показниками (її структуру визначає користувач);
 • ефективний зворотний зв'язок;
 • просте налаштування алгоритмів для самостійного збору персоналом даних, складання співробітниками звітів.

Програма має свої технологічні особливості і пріоритети, а саме:

 1. Надійність зберігання відомостей і гнучкість їх використання, що забезпечено трирівневою платформою.
 2. Функція «тонкий клієнт», що забезпечує роботу в системі як на рівні локальної мережі, так і віддалено через інтернет-браузери, а також хмарні сховища.
 3. Є опція web-клієнт, яка відкриває мобільний доступ до бази даних.
 4. Інтерфейс визначається згідно особливостей впровадження, прав користувача, індивідуально обраних користувачем налаштувань.
 5. Можливість самостійної побудови користувачем інтерфейсу.

Конфігураційне рішення «Управління по цілям і KPI» —прикладний додаток, який легко вбудовується і гарантує створення оптимальної системи контролю за діяльністю підприємства.

Функціонал

«Управління цілями і KPI» дає можливість топ-менеджерам вирішити 3 базові завдання в роботі підприємства:

 1. Моніторинг. Завдяки цьому формується реальна картина того, що відбувається на виробництві.
 2. Аналіз. Наскільки продуктивне і конструктивне виконання співробітниками тих чи інших завдань.
 3. Координація. Створення оперативного зв'язку між керівниками і підлеглими, різними службами і сервісами підприємства, механізми стимулювання.

Ці напрямки в бізнес-адмініструванні визначила опціонний апарат програми «Управління цілями і KPI», а саме:

 1. Формування стратегічних карт розвитку бізнесу.
 2. Створення сбалансованной системи нормативів і даних. Вона включає показники, за якими оцінюється результативність та ефективність роботи підприємства.
 3. Створення і розподіл бюджетів за напрямками діяльності та цілями підприємства.
 4. Механізми координування цілей: створення планів, проведення узгодження, визначення статусів виконання завдань, що дозволяє контролювати терміни та ефективно координувати взаємодію співробітників, відстежувати стадію виконання, відправляти повідомлення про зміни в постановці завдань, пропуску звітного періоду.
 5. Операційні можливості управління проектом: координація роботи співробітників, оцінка ступеня керованості процесами.
 6. Збір даних в єдиний інформаційний ресурс для подальшого аналізу і зберігання.
 7. Інструменти моніторингу дозволяють своєчасно проводити коригування цілей і завдань.
 8. Оціночні інструменти — механізми аналізу та оцінки результативності роботи співробітників, визначення варіантів стимуляції і мотивації.
 9. Комунікаційна система, завдяки якій реалізується двостороння зв'язок: від керівника до співробітника і навпаки.

Особливість «1С:Підприємство 8. Управління по цілям і KPI» полягає в тому, що ці функціональні можливості реалізуються незалежно один від одного, проте їх застосування тісно взаємопов'язано. Завдяки цьому реалізується комплексний підхід до постановки і реалізації актуальних для підприємства цілей і завдань, синергетична взаємодія всіх підсистем бізнесу.

Задача: зарплата та управління персоналом

Найважливіша складова прикладного рішення «Управління цілями і KPI» — управління розрахунком та нарахуванням зарплати, координування роботи персоналу.

Цей програмний продукт націлений на вирішення стратегічних та оперативних цілей. Він дозволяє керівнику ставити цілі і контролювати їх виконання. Тому система орієнтована постановку і реалізацію управлінських адресних завдань, а також оцінку продуктивності праці співробітника.

Конфігурація вирішує такі питання, пов'язані з координуванням діяльності робітників та нарахуванням заробітної плати, як:

 1. Планування цілей, структурування їх за завданнями, визначення кола виконавців.
 2. Узгодження завдань в двосторонньому порядку від керівника до виконавця і навпаки.
 3. Прозорість контролю за робочим часом співробітників.
 4. Консолідація первинних відомостей, що демонструють результативність роботи (трудовитрати, вироблення, обсяг виробленої / відвантаженої продукції, виручка та ін.).
 5. Співвідношення і об’єднання даних згідно параметрів посада / відділ або підрозділ, визначення значення кожного показника.
 6. Проведення порівняльного аналізу згідно параметрів норматив / дохід працівника в аспекті зіставлення запланованого і фактично зробленого, в порівнянні з роботою інших співробітників, за періодами.
 7. Формування структури і моделі фонду оплати праці, прогнозування їх коливання з урахуванням варіативності показників.
 8. Проведення розрахунків за індивідуальними і груповими нормативам.
 9. Створення мотиваційної бази (преміювання) і параметрів її застосування (зв'язування нормативів з системою винагород).
 10. Розробку індивідуальних алгоритмів розрахунку преміювання.
 11. Збір оцінок внутрішніх експертів щодо ефективності роботи того чи іншого працівника, розробка на їх підставі формули для розрахунку додаткової винагороди.
 12. Створення аналітичних довідок і звітів у різних розрізах.

Інструментарій програми дозволяє оперативно реагувати на дії співробітників, моніторити ефективність їхньої діяльності, оцінювати і формувати мотиваційну систему персоналу, проводити розрахунок премій і винагород.

Синхронізація

Продукт «Управління по цілям і KPI», ціна якого визначена його розширеним управлінським арсеналом, легко інтегрується з іншими обліковими системами, задіяними для забезпечення ефективного адміністрування бізнес-процесів.

Ця система синхронізується з такими типовими рішеннями:

 • «1С:Підприємство 8»;
 • «Управління торговим підприємством»;
 • «Бухгалтерія».

Продукт може бути інтегрований з цими базами даних або між ними може проводитися обмін за допомогою XML-пакетів.

Крім того, система може синхронізуватися з іншими зовнішніми базами даними, на які працюють на платформі «1С:Підприємство», а саме:

 • отримувати відомості з СУБД Microsoft SQL;
 • з Excel;
 • інтернет-магазином;
 • сайтом;
 • поштовими сервісами;
 • хмарним сховищем.

Таким чином, цей програмний продукт дозволяє оптимізувати процедури збору, аналізу та зберігання даних, необхідних для визначення ефективності реалізації бізнес-процесів і роботи підприємства загалом.

Сфера застосування

Програма «Управління по цілям і KPI» в основному затребувана великим і середнім бізнесом. Вона буде незамінна в роботі підприємств сфер:

 • торгівлі;
 • промисловості;
 • агросфери;
 • будівництва;
 • обслуговування;
 • бюджетних організацій.

В тому числі, вона орієнтована на холдинги і торгові мережі.

Цільові користувачі цього системного продукту — керівники, топ-менеджери, які несуть відповідальність за розвиток компанії і ефективне вирішення стратегічних завдань.

Компанія Nova Solutio рекомендує купити новий продукт «Управління цілями і KPI» за оптимальною ціною тим, хто прагне підвищити ефективність роботи на підприємстві шляхом оптимізації процесів кореляції бізнес-процесів зі стратегічними планами, а також оцінити досягнення цілей за допомогою чітко розробленої системи параметрів.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити
Управління по цілях і KPI
Управління по цілях і KPI, клієнтська ліцензія на 10 об'єктів управління
13 500 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 20 об'єктів управління
21 000 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 50 об'єктів управління
36 000 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 100 об'єктів управління
60 000 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 300 об'єктів управління
121 000 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 500 об'єктів управління
157 500 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 1000 об'єктів управління
247 500 грн
Замовити
Управління по цілям і KPI, клієнтська ліцензія на 10000 об'єктів управління
574 500 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 333 82 63

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка