Управління будівельною організацією для України

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Замовити
Ціна: 102 000 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Управління будівельною організацією для України

Інформаційно-технологічне забезпечення будівельних організацій має свої особливості в аспекті побудови і ведення фінансового та виробничого обліку, адмініструванні роботи служб і підрозділів. Ці питання вирішує конфігурація «Управління будівельною організацією для України», яку пропонує купити компанія Nova Solutio за оптимальною ціною. Зупинимося на перевагах та особливостях цієї системи.

Опис

Управління будівельними організаціями, побудова фінансового обліку в роботі цього бізнес-сегменту вимагає особливого технологічного рішення. Системний підхід до побудови єдиної інформаційно-технологічної структури управління і обліку реалізує програма «Управління будівельною організацією для України».

Її головне завдання — автоматизувати обліково-виробничі процедури на підприємствах будівельного профілю. Система створена за принципом замкнутого циклу. В її підсистемах відображаються всі напрямки діяльності підприємства, яке займається будівництвом:

 • загальне адміністрування;
 • процедури, пов'язані зі створенням, узгодженням, затвердженням проектів;
 • фінансово-фіскальні операції;
 • облікові процедури;
 • звітні операції;
 • ведення кадрової роботи та ін.

Цей продукт являє собою синергетичне інформаційне поле, в якому функціонують всі підрозділи, філії та підструктури будівельного підприємства. 

«Управління будівельною організацією» вирішує завдання таких типів обліку:

 • оперативного;
 • податкового;
 • бухгалтерського;
 • управлінського;
 • кадрового.

Завдяки всеосяжність і масштабності спрощується:

 • взаємодія між співробітниками;
 • планування;
 • прийняття рішення (формулювання завдань, їх актуальність, узгодження, контроль за виконанням);
 • розподіл і контроль за розподілом фінансових потоків;
 • контроль за виконанням робіт, витратами ресурсів і праці;
 • робота з кадрами;
 • розрахунок заробітної плати та ін.

До переваг програми «Управління будівельною організацією» відносяться також її технологічні особливості:

 1. Система має трирівневу архітектуру. Це основа високої продуктивності праці при значних навантаженнях на систему, величезних обсягах даних, які нею обробляються. Ця особливість дозволяє збільшувати потужності без додаткових капіталовкладень в устаткування, спрощує будь-яке модифікування прикладного рішення.
 2. Опція низької швидкості з'єднання важлива для тих, хто знаходиться поза зоною стабільного підключення до всесвітньої мережі.
 3. Функція «тонкий клієнт». Завдяки їй користувачі отримують можливість працювати не тільки в локальній мережі, а й здатність під ‘єднатися через браузери до бази даних. Таким чином, збільшується швидкість отримання відомостей і їх обробки.
 4. Опція «web-клієнт» створює можливість віддаленої роботи персоналу, підвищується його мобільність.
 5. Інтерфейс налаштовується під вимоги конкретного клієнта: встановлюються права користувачів, є опція індивідуального вибору налаштувань для створення спеціального інтерфейсу.

Таким чином, «Управління будівельною організацією для України» забезпечує оперативний збір, зберігання і виконання операцій з даними, продуктивну роботу значного числа користувачів. Система враховує всі вимоги клієнта щодо забезпечення облікових та управлінських операцій, опціональні потреби користувачів.

Функціонал

«Управління будівельною організацією» володіє набором універсальних інструментів, які дозволяють здійснювати такі операції:

1. Створювати:

 • календарі виконання робіт для значного числа будівельних об'єктів;
 • варіанти сценаріїв для конкретного проекту (є можливість вибору оптимального);
 • шаблонів для проектування і опису робіт;
 • графіків різного роду: виконання робіт, використання ресурсів по об'єктах і за видами робіт, добово-тижневих графіків виконання робіт, руху робочої сили;
 • звітності згідно із затвердженим календарем виконання завдань з будівництва;
 • аналітичні довідки з прогнозом термінів виконання.

2. Планувати:

 • виконання робіт по об'єктах згідно з календарним планом;
 • собівартість будівництва;
 • потреби в МТР на основі заявок;
 • виконання завдань від керівників до персоналу і від співробітників до керівництва.

3. Проводити аналітичні дії по:

 • ресурсовитратах пооб'єктно;
 • витратах праці пооб'єктно;
 • фінансових витратах;
 • актуальності проектних робіт з внесення коректив.

4. Проводити облік ресурсів, часу по об'єктах будівництва і в цілому по підприємству, фактичного виконання робіт згідно сформованому і затверджениму календарю.

5. Реалізовувати управлінські операції: призначати безпосередніх виконавців або організаторів виконання робіт, які заплановані на тих чи інших об'єктах будівництва.

6. Оптимізувати ресурси, завдяки чому прискорюється час, витрачений на виконання робіт.

7. Заповнювати календарні плани. Це робиться завдяки інтегруванню з кошторисними планами.

8. Візуалізувати плани (побудова діаграм).

Розглянемо детальніше, яким опціонним набором володіє кожна підсистема цієї конфігурації, які управлінські операції автоматизує за такими сегментами:

1. Зарплата і управління персоналом:

 • проведення облікових і аналітичних дослідження щодо складу співробітників;
 • формування планів по набору персоналу відповідно до потреб підприємства;
 • аналітичні дії з вивчення кадрового потенціалу (анкетування, оцінка та ін.), причини звільнень, змін в кадровому складі;
 • ведення штатного розкладу;
 • розрахунок щомісячних виплат, нарахувань, податків, утримань;
 • обов'язкове діловодство і документообіг відповідно до встановлених законодавством України вимогам (в т. ч. ведення контрактів);
 • складання звітів різного роду.

2. МСФЗ:

 • створення окремого плану рахунків;
 • індивідуально настроюється перенесення записів обліку;
 • паралельне проведення дій з обліку відповідно до подвійних стандартів — українському та міжнародному.

3. Управлінський і фінансовий облік:

 • планування надходжень і витрат організації;
 • облік і контроль фінансових потоків, в т. ч. інвестицій і власних грошей;
 • проведення бухгалтерських операцій;
 • реалізація регламентованої звітності;
 • відстеження і фіксація фактів руху і залишків в розрізі багатовалютності;
 • відстеження грошових надходжень і витрат;
 • резервування на рахунках або в касі;
 • створення календаря платежів;
 • розміщення коштів;
 • формування первинної документації;
 • рознесення сум за угодами;
 • фіксацію виникнення боргу по лінії контрагент / компанія і компанія / контрагент;
 • облік причин появи боргових зобов'язань;
 • проведення облікових операцій щодо заборгованостей по госпопераціями, за угодами;
 • ведення історії заборгованості, формування аналітичних довідок.
 • актування робіт (КС-3) і списання (М-29);
 • проведення внутрішніх господарських розрахунків по філіям, розрахунків з субпідрядниками, підзвітними особами, замовниками;
 • формування звітів за матеріальними витратами;
 • облік придбання послуг, основних засобів, техніки, амортизації; матеріальних цінностей;
 • проведення операцій по банку і касі, в т. ч. валютних;
 • розрахунки з працівниками (зарплата), з бюджетом (податок);
 • проведення операцій з податковою службою (звірки, відправлення звітів, обмін даними з базою даних податкової інспекції).

4. Управління складом:

 • оперативний облік за категоріями і по номенклатурі;
 • адміністрування і контроль за залишками у розгалуженій мережі складів;
 • ведення окремого обліку товарів;
 • проведення контролюючо-ревізійних дій, а також списання товарів і продукції відповідно до заданих параметрів (наприклад, за терміном придатності або сертифікату);
 • ведення партійного обліку;
 • пошук товарів по довільним даними;
 • комплектація і розкомплектація ТМЦ;
 • проведення ордерного обліку;
 • резервування товару.

5. Бюджетування і планування:

 • робіт і затребуваних ресурсів за періодами і сценаріями;
 • центрів, які відповідають за витрати фінансів;
 • відстеження фактів виконання відповідно до планів;
 • створення зведеної звітності;
 • аналітичне дослідження фінансування, доступності коштів, коливань в співвідношенні план / факт.

6. Виробництво.

Ця підсистема використовує інструменти, які дозволяють оптимізувати виробництво продукції. Це досягається шляхом:

 • створення і контролю за реалізацією планів — сценарного, ковзаючого, проектного;
 • планування по підрозділах, проектах, ресурсах, номенклатурі;
 • збільшене планування потреб в ресурсах, позмінне, потужностей та ін.;
 • створення технологічних карт, розподіл виробничих ролей згідно з ними, контроль за виконанням;
 • розрахунок витрат і собівартості.

Система має і додатковими можливостями, які дозволяють проводити ефективне адміністрування по лінії взаємодії постачальники / споживачі, контролювати й оцінювати роботу менеджерів.

Таким чином, таке комплексне рішення мінімізує трудомісткість збору, обліку, обробки та зберігання даних. Саме ці інформаційно-технічні можливості конфігурації «Управління будівельною організацією для України» роблять її затребуваною на національному ринку програмних продуктів, створених для будівельного бізнесу.

Синхронізація

Синергетичність програми «Управління будівельною організацією для України» забезпечена її широкими інтеграційними можливостями. Це конфигураційне рішення інтегрується з:

 • зовнішніми базами даних національних і зарубіжних виробників;
 • системою клієнт-банк;
 • базами даних фіскальних органів;
 • курсами валют, представленими у всесвітній мережі;
 • електронною поштою;
 • Інтернетом;
 • сайтом компанії.

Крім того, система синхронізується з усіма видами торгового і складського контрольно-вимірювального обладнання, зі зчитувальними пристроями (сканерами й ін.).

Галузь застосування

«Управління будівельною організацією» націлена на автоматизацію всіх базових процедур діяльності бізнес-структур будівельного сегмента від створення планів, проектів, кошторисів до розподілу фінансових потоків, аналізу витрат і фіксації прибутку.

Тому ця програма розрахована на широке коло користувачів:

 • керівників;
 • економістів;
 • менеджерів планового відділу;
 • бухгалтерів;
 • співробітників кадрової служби;
 • маркетингового відділу;
 • логістів;
 • співробітників, що працюють на точках роздрібної та оптової продажу та ін.

Саме така всеосяжність конфігурації дозволяє створити єдине інформаційне поле, яке зводить до мінімуму людський фактор, зробити більш прозорим облік всіх операцій, вироблених на підприємстві, мінімізувати витрати праці і зробити роботу персоналу більш ефективною. Тому компанія Nova Solutio рекомендує купити цей програмний продукт за оптимальною ціною тим, хто прагне досягти високих показників продуктивності свого бізнесу.


Ліцензія на платформу
Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
3 300 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
11 610 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
22 290 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
42 360 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
100 500 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
183 600 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць
546 000 грн
Замовити
Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць
906 000 грн
Замовити
Ліцензія на сервер
24 600 грн
Замовити
Ліцензія на сервер (x86-64)
42 600 грн
Замовити
Сервер МІНІ на 5 підключень
9 000 грн
Замовити
Галузеві ліцензії. Управління будівельною організацією для України
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
8 400 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
35 100 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
66 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
126 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
300 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
540 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для віддаленого офісу
18 000 грн
Замовити
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Ліцензія для ноутбука
2 400 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+38 (067) 466 82 62
+38 (044) 333 82 63

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка