ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням обладнання 2 КОРП - Nova Solutio

ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням обладнання 2 КОРП


Замовити
Ціна: 165 000 грн
Повний опис
Ліцензії
Задати питання

Використання системи вирішує:

 • Проблеми з діагностикою обладнання і постійним наглядом за ним (зняття показань, заповнення агрегатних журналів має проводитися вчасно, а також записи про ремонт і стан устаткування повинні чітко відображати реальну картину, з ТОіР це набагато легше і ефективніше)
 • Неактуальна або зовсім відсутня інформація по обладнанню. А саме: старі і неактуальні креслення, відсутність історії нормативів, дефектів, оглядів і т.д.)
 • Недостатній обсяг ресурсів для ремонту

Може використовуватися співробітниками:

 • Головний механік, Головний енергетик
 • КВПіА
 • Служба метрології
 • Відділ матеріально-технічного забезпечення (постачання)
 • Бухгалтерія
 • АСУ ТП

Рішення призначено для співробітників таких підрозділів:

 • Служба головного механіка.
 • Служба головного енергетика.
 • КВПіА.
 • Служба метрології.
 • Відділ матеріально технічного забезпечення (постачання).
 • Бухгалтерія.
 • АСУ ТП.

Основні бізнес-процеси, що автоматизуються з використанням "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП":

 • Облік обладнання і нормативів: збір та підтримка в актуальному стані інформації про обладнання підприємства, його характеристиках, нормативах ремонту і ТО, а також її надання іншим процесам ТОІР.
 • Облік показників експлуатації для збору, зберігання та аналізу відомостей про технічний стан обладнання під час його експлуатації.
 • Планування технічного обслуговування та ремонтів: забезпечення належного збереження обладнання в перспективний період, підтримання нормативного рівня його технічного стану і працездатності.
 • Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів: забезпечення потреби підприємств у запасних частинах (агрегатах, вузлах і деталях), матеріалах, інструментах та обладнанні.
 • Управління персоналом: визначення чисельності необхідного ремонтного та експлуатаційного персоналу, задіяного у виконанні ТО та ремонтів.
 • Управління нарядами і роботами: формування та облік виконання нарядів на ремонтні роботи, за необхідності формування нарядів-допусків до них, а також контроль ступеню виконання ремонтних робіт та облік виконаних ТО та ремонтів.
 • Управління документацією: консолідація та зберігання електронного архіву документів (креслень, схем та ін.), надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних у роботі документів та історії ремонтів обладнання.
 • Аналіз ефективності використання активів підприємства і формування звітності різної цільової спрямованості.

У рішенні "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП" у порівнянні з "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання" додано ряд ключових функціональних можливостей:

 • Відображення подій життєвого циклу обладнання.
 • Розширена класифікація типових об'єктів експлуатації.
 • Використання стратегії обслуговування обладнання "Ремонти за станом" і формування нормативів планування у вигляді єдиного ремонтного циклу.
 • Ведення обліку небезпечних операцій та робіт підвищеної небезпеки.
 • Використання різних версій технологічних карт ремонтів.
 • Гнучке налаштування внутрішніх бізнес-процесів виконання робіт.

Порівняння версій

Доступні два варіанти поставки спеціалізованого рішення.

Функціональність, критерій

ТОІР, редакція 1.3   

ТОІР 2 КОРП

Облік обладнання і нормативів ремонту.

+

+

Відображення переміщення, вибуття обладнання, облік гарантійних зобов'язань виробника.

-

+

Ієрархії об'єктів ремонту, що формуються автоматично.

-

+

Облік показників експлуатації.

+

+

Автоматизація ремонтів за станом.

-

+

Планування технічного обслуговування і ремонтів.

+

+

Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням жорстких ремонтних циклів.

-

+

Планування технічного обслуговування і ремонтів з урахуванням зупиночних ремонтів.

-

+

Управління нарядами і роботами.

+

+

Управління нарядами і роботами з урахуванням небезпечних операцій, роботи підвищеної небезпеки.

-

+

Бізнес-процеси, що можна налаштувати

-

+

Система сповіщень.

+/-

+

Базова звітність з аналізу ефективності ТОІР.

+

+

Аналіз показників ефективності ТОІР з урахуванням KPI, можливість розширення переліку показників.

-

+

Інтеграція з Документообіг

+/-

+

Функціональні можливості редакції 2 КОРП

Облік обладнання і нормативів

 • Ведення списку обладнання.
 • Облік переміщень обладнання.
 • Класифікація обладнання.
 • Ведення класифікатора нормативних ТО та ремонтів.
 • Ведення технологічних карт ремонтів.

Ведення списку обладнання

Фундаментом усієї системи управління ТО і ремонтами є початкове створення бази об'єктів ремонту і подальше підтримання її в актуальному стані.

Основні технічні дані обладнання, відомості про його місцезнаходження, відомості про проведення планових і аварійних ремонтів включаються у картку обладнання. Регулярне ведення записів у картках дає можливість оцінювати технічний стан обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу у змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

Важливою частиною опису обладнання систем будівель і споруд, засобів КВПіА що обслуговуються та ремонтуються, є багаторівневі класифікатори обладнання. Наявність загальноприйнятої класифікації у системі дозволяє структурувати однорідну інформацію про обладнання, проводити типізацію, швидко шукати потрібні групи обладнання і нормативів.

У системі реалізовано можливість автоматичного створення ієрархічного списку обладнання за заданим реквізитом об'єкта ремонту.

Класифікатор нормативних ТО і ремонтів містить повну інформацію про всі можливі ремонти і ТО, заданих для типів, моделей і груп обладнання на підприємстві. Цей класифікатор містить інформацію про технологічні карти ТО і ремонтів. Реалізовано можливість ведення класифікаторів як для фіксованих ремонтних циклів, так і для послідовних ланцюжків пов'язаних ремонтів.

Технологічна карта ТО і ремонту містить перелік елементарних технологічних операцій ТО і ремонту із зазначенням для кожної операції нормативних витрат МТЗ і трудовитрат. Система підтримує версіонування технологічних карт.

Реалізовано можливість відображення операцій прийняття до обліку та списання обладнання.

Облік показників експлуатації

 • Облік оглядів обладнання.
 • Облік контрольованих показників.
 • Ведення журналу дефектів.
 • Облік напрацювань.
 • Облік станів обладнання.

Облік станів обладнання

Експлуатаційний (експлуатаційно-ремонтний) персонал проводить огляди закріпленого за ним обладнання під час прийому та здачі змін.

Всі виявлені під час огляду дефекти: несправності у роботі обладнання, відхилення від нормального стану обладнання, в тому числі ті, що не потребують негайної зупинки для їх усунення, фіксуються у системі в Журналі дефектів.

Окремо необхідно виділити технічні огляди обладнання. Вони є окремим випадком регламентованого ТО, плануються разом з ремонтами.

У процесі оглядів обладнання вимірюються і заносяться у систему значення контрольованих показників. Коли показники досягають критичних величин, програма формує повідомлення про необхідність ремонту. (У системі реалізовано можливість встановлення автоматичного розсилання повідомлень відповідальним особам і автоматичного введення документів про виявлені дефекти у разі досягненні значеннями показників критичних величин.)

Ведення історії показань вимірювальних приладів дозволяє відстежувати поточний стан обладнання.

Залежно від виробничої значимості обладнання, впливу його відмови на безпеку персоналу та стабільність виробничих і технологічних процесів ремонтні впливи можуть реалізуватися у вигляді ремонту з напрацювання, ремонту за технічним станом, або у вигляді їх поєднання. У системі можна планувати ремонти за всіма перерахованими вище стратегіями. Фактично ремонт більшої частини обладнання неминуче заснований на поєднанні (у різних пропорціях) регламентованого ремонту і ремонту з напрацювання.

Напрацювання обладнання може бути виражено у машино-годинах, кілометрах пробігу, кубометрах вийнятої породи, літрах та ін. Напрацювання обладнання фіксується у системі в Журналі напрацювання.

У системі реалізовано можливість ведення обліку перебування обладнання у різних станах: у ремонті, консервації, аварійному простої. На підставі даних, які зареєстровані у системі, можна оперативно отримувати інформацію про простої обладнання за заданий період, розраховувати показники ефективності використання обладнання.

Планування технічного обслуговування і ремонтів

 • Формування план-графіків ППР обладнання.
 • Формування заявок на проведення ремонтів.
 • Планування потреби у запасних частинах, матеріалах та інструментах.
 • Планування потреби у трудових ресурсах.
 • Формування бюджетів на ремонти.

Формування план-графіків ППР обладнання

Базовою метою формування план-графіків ППР обладнання є забезпечення належного збереження обладнання у перспективний період, тобто підтримка нормативного рівня його технічного стану і працездатності.

На підставі базової мети формуються конкретні цільові орієнтири і показники, обґрунтовуються і вирішуються найважливіші завдання щодо ТО і ремонту устаткування:

 • формування перспективних, річних і місячних планів ремонтних робіт;
 • розробка основних напрямків і пріоритетів;
 • визначення потреби у видах та обсягах робіт за кожним об'єктом;
 • визначення основних джерел ресурсозабезпечення і шляхів залучення необхідних ресурсів.

Річні плани-графіки ППР обладнання складаються в системі механіками підрозділів, які попередньо погоджують їх з іншими службами підприємства. У річні плани-графіки ППР включається все обладнання, яке підлягає ремонту в планованому році, а також регламентованому ТО. На підставі річних план-графіків ППР за допомогою спеціальних документів коригувань можна сформувати річні, місячні і тижневі план-графіки ППР. Їх формування у системі дозволяє враховувати фактичні дані по об'єктах ремонту, які занесені у систему.

На підставі план-графіків ППР у системі формуються кошториси ремонту (заявки на ремонт), які є операційними документами з планування ремонтних робіт.

Потреба у запасних частинах, матеріалах та інструментах у системі формується зі складу технологічних операцій нормативних ТО і ремонтів у складі план-графіків ППР.

Відповідно до виконуваних функцій визначається чисельність ремонтного персоналу. Загальна кількість ремонтних робітників, яка необхідна для виконання майбутнього ремонту, визначається у системі кількістю обладнання, яке підлягає ремонту, трудомісткістю ремонту кожної одиниці обладнання, тривалістю ремонту і прийнятим режимом проведення ремонтних робіт на підприємстві (кількість змін, їх тривалість).

Для формування бюджету на певний період мають бути сформовані графіки ППР на цей період. На підставі інформації про плановані нормативні ТО і ремонти розраховуються суми перспективних витрат.

Управління матеріально-технічним забезпеченням ремонтів

 • Ведення первинного обліку МТЗ.
 • Контроль незнижуваного залишку.
 • Перерахунок планових витрат.
 • Формування і контроль виконання замовлень на внутрішнє споживання.
 • Контроль витрат МТЗ.

Контроль затрат МТЗ

Ведення первинного обліку МТЗ у рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку номенклатури МТЗ, що використовується під час виконання ТО і ремонтів.

У системі реалізована можливість вказати незнижуваний залишок – мінімальної кількісті МТЗ, яку завжди необхідно мати на складі на випадок виникнення надзвичайних ситуацій: аварій, поломок, що вимагають виконання позапланового ремонту, та ін. Незнижуваний залишок МТЗ може бути списаний тільки у разі виникненні аварійної ситуації.

Для можливості змін у планах ремонту на певний період у системі реалізовано можливість коригування планових витрат МТЗ.

На підставі потреби в матеріалах у системі складаються заявки (замовлення на внутрішнє споживання) на її забезпечення, які підлягають подальшій обробці у відділі матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) підприємства.

На підставі замовлення на внутрішнє споживання, можуть бути зарезервовані позиції номенклатури з поточного залишку на складах або вони можуть бути розміщені у замовленнях постачальникам.

Для контролю витрат МТЗ порівнюються планові та фактичні показники витрат номенклатури у кількісному і грошовому вираженні. Планові показники у системі формуються на підставі графіків ППР на необхідний період, а також сформованих на їх підставі та на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління персоналом

 • Визначення необхідних компетенцій.
 • Формування списку працівників.
 • Контроль трудовитрат.

Контроль трудовитрат

Для забезпечення постійної працездатності обладнання на підприємстві, у системі реалізовані інструменти для регулювання чисельності ремонтного персоналу.

Визначення необхідних компетенцій у рамках управління ТО і ремонтами полягає у визначенні переліку кваліфікацій, необхідних під час виконання ТО і ремонтів.

Після визначення переліку необхідних для виконання ТО і ремонтів кваліфікацій, слід призначити відповідність між кваліфікаціями і співробітниками, які виконують ТО і ремонти.

Під час планування трудовитрат необхідна кількість ремонтних робітників, які потрібні для виконання тих чи інших операцій, порівнюється з кількістю, що є на підприємстві. За результатами цього аналізу можуть бути прийняті рішення з управління чисельністю персоналу, ефективністю його роботи.

Для контролю трудовитрат у системі реалізовано можливість порівняння планових і фактичних витрат у кількісному і грошовому вираженні. Планові показники формуються на підставі графіків ППР, а також сформованих на їх підставі та на підставі дефектів і зовнішніх підстав для робіт кошторисах ремонту, на необхідний період. Фактичні показники формуються на підставі актів виконаних робіт.

Управління нарядами і роботами

 • Реєстрація та обробка позапланових заявок на ремонти.
 • Формування і контроль нарядів на виконання ремонтних робіт.
 • Підготовка наряд-допусків.
 • Облік виконаних робіт.

Облік виконаних робіт

Система передбачає формування нарядів на ремонтні роботи, та формування нарядів-допусків до них, а також облік виконаних ремонтних робіт. Наряди на виконання ремонтних робіт можуть бути створені на підставі сформованих заявок на ремонт.

Заходи щодо забезпечення безпечного ведення ремонтних робіт визначаються і оформлюються безпосередньо перед початком ремонту у вигляді видачі дозволу, який є нарядом-допуском на проведення вогневих, газонебезпечних та ін. робіт відповідно до діючих інструкцій.

Завершення ремонтних робіт оформляється актом виконаних робіт.

Управління документацією

 • Зберігання історичних даних про ремонти обладнання.
 • Ведення бази даних текстових і графічних документів.

Зберігання історичних даних про ремонти обладнання

Мета управління документацією – надання персоналу ремонтних служб оперативного доступу до необхідних у роботі документів та історії ремонтів обладнання.

Відомості про проведення планових та аварійних ремонтів записуються у системі у хронологічному порядку в картці обладнання. Регулярне ведення записів у картках дає можливість оцінювати технічний стан основного обладнання, обґрунтовано і точно визначати річну потребу у змінних елементах (агрегатах, вузлах, приладах) для заміни зношених.

У системі передбачено можливість ведення бази даних текстових і графічних документів. База даних документів дозволяє здійснювати такі дії:

 • введення, коригування та відображення текстових і графічних документів (включаючи таблиці, схеми, креслення та фотографії);
 • прив'язка документів до одиниць обладнання.

У системі є можливість налаштування інтеграції із системою "Документообіг".

Аналіз ефективності та формування звітності

 • Формування звітності за показниками ефективності.
 • Формування іншої звітності.

Формування звітності за показниками ефективності

Для аналізу ефективності управління активами у системі можна використовувати такі звіти:

 • План-фактний аналіз ППР.
 • План-фактний аналіз витрат.
 • Витрати номенклатури.

Крім того, залежно від функцій, що виконує співробітник, він може формувати різні звіти:

 • Список обладнання.
 • Напрацювання обладнання.
 • Контрольовані показники.
 • Простій обладнання.
 • План МТЗ, трудовитрат та інструментів.
 • План-факт виконання ремонтів підрядниками та інші.

У системі реалізовано можливість налаштування регламентних завдань для автоматичного регулярного розсилання звітів. Можливе використання різних налаштувань звітів для розсилання різним відповідальним особам. 

Мобільний додаток

Для організації робіт з обходу обладнання для діагностики, оглядів і перевірки, розроблено спеціальну мобільну прикладну програму – реєстратор https://play.google.com/store/apps/details?id=desnol.app.cool.DesnolTOIR. З питань її використання просимо звертатися на лінію консультацій партнера-розробника "Деснол Софт Проджект".

Технологічні переваги

"1C:ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП" розроблена на версії технологічної платформи "1С:Підприємство 8.3", яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу із системою через Інтернет, у режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в тому числі у "хмарковому" режимі;
 • створювати мобільні робочі місця із використанням планшетів та смартфонів під управлінням iOS або Android;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, реалізований в "ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП", дозволяє "вмикати" або "вимикати" різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни конфігурації). Рішення працює в режимі керованої прикладної програми, підтримує інтерфейс "Таксі".

ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце
7 800 грн
Замовити
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць
30 000 грн
Замовити
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць
54 000 грн
Замовити
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць
102 000 грн
Замовити
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць
231 000 грн
Замовити
ТОІР Управління ремонтами та обслуговуванням обладнання 2 КОРП, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць
438 000 грн
Замовити

Задайте питання першим!

Після придбання у нас програми Ви отримаєте безкоштовно:
Встановлення
Початкове налаштування
Підключення до порталу ІТС
Договір на ІТС на 3 місяці


Наші контакти

03113 г. Киев, улица Дружковская, дом 10 офис 706

Пн-пт 09:00-18:00

+380 63 800 0860

Надіслати повідомлення
Чекаю дзвінка